"

הצטרף כמתנדב

כל ישראל ערבים זה לזה. מתגייסים כולנו כאיש אחד בלב אחד.

ערבות הדדית, זה מדבק!

הפרטים שלך:

לקריאת התקנון

מיזם ערבות ההדדית הלאומי,
הארגונים השותפים במיזם: